برای اندازه گیری سلامت ، عدد های روی صفحه ی ترازو، به تنهایی کافی نیستند. این یکی از عوامل پازل سلامتی است که نمی شود از آن چشم پوشی کرد . سنگینی زیاد و چاقی می تواند شرایط خطرآفرین سلامتی را، همچون دیابت – بیماری های قلبی و حتی سرطان افزایش دهد .

عوامل احساسی :
-  اگر شما وزن خود را هر روز بسنجید منجر به افکار منفی یا افکار وسواسی می شود . بهتر است با وزن کردن به صورت ماهیانه ، شروع شود . برای یک فرد متعادل ، وزن کردن ماهیانه ،کار مهمی است. به شما توصیه می شود که خود را اول و آخر هر ماه وزن کنید و به آن مقداری که آخر ماه به دست آوردید، توجه کنید.
-  دیویدسون اشاره کرد : وزن برای بسیاری از افراد به عنوان قاضی نهایی موفقیت با شکست شناخته می شود . تمرکز بیش از اندازه بر وزن خود می تواند در زندگی تاثیرگذار باشد .دلایل خود را برای به دست آوردن سلامتی در اولویت قرار دهید .
 تصویرذهنی:
- دیویدسون می گوید : " وزن ما را  کشش گرانشی زمین محاسبه میکند و تقریبا هیچ چیز در مورد سلامت کامل در ترازو، وجود ندارد. "( لازم به ذکر است که اگر شما تغذیه ی صحیح داشته باشید  و ورزش کنید ، به این دلیل که شما عضله می گیرید ، به راحتی میتوانید وزن خود را افزایش دهید)

دیویدسون گفت :به جای اندازه گیری وزن به تنهایی، عواملی از جمله : قند خون ، کلسترول ، ترکیب بدن ، شرایط و احوال کمر و فشار خون، شاخص های بهتری برای شناخت سلامتی هستند .

- در حالی که کاهش وزن سالم یک روند آهسته است ، بهتر است اطلاعات بیشتری درباره ی آن داشته باشید.  نمی توانید تغییرات قابل توجهی را به صورت روزانه مشاهده کنید.


و نکته ی آخر
– هم دیویدسون و هم سلتزر – هردو توصیه کردند تا وزن کردن در ابتدای صبح انجام شود.قبل از خوردن صبحانه برای اندازه گیری وزن از ترازوی دیجیتالی استفاده کنید. (خودتان را وزن کنید و نتیجه را دریافت کنید ) و به طور کلی یک تصویر از وزن خود، برای مقایسه آن با ماه بعد، در ذهن  داشته باشید.